برچسب: یوكان خواستار کمک فدرال برای مقابله با انتقال گسترده کووید-۱۹