برچسب: ویروس  COVID-19

پروازهای غیرضروری بین‌ المللی

پافشاری نخست وزیر Quebec برای ممنوع کردن پروازهای بین المللی

پافشاری نخست وزیر Quebec برای ممنوع کردن پروازهای بین المللی نخست وزیر Quebec اصرار دارد. که دولت فدرال پروازهای غیرضروری بین‌ المللی را ممنوع کند. زیرا بحران جدید ویروس کرونا در این …