برچسب: واکسن ویروس

مسئولین استان های کانادا

تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن کرونا یک خطر بزرگ تلقی می شود.

تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن کرونا یک خطر بزرگ تلقی می شود. در میان کمبودهای موجود در منابع عرضه کننده واکسن ویروس کرونا، برخی از مسئولین استان های کانادا تصمیم گرفته‌اند …