برچسب: بازنشستگی

دوران بازنشستگی در کانادا

دوران بازنشستگی در کانادا

دوران بازنشستگی در کانادا، بازنشستگی دوره ای است که فرد بر اساس قانون و با داشتن شرایط مشخص سنی، می تواند حقوق و مزایایی را از دولت دریافت کند.دولت کانادا برنامه های …

2021-09-10 22 بازدید