برچسب ها : مشاغل آزاد در کانادا

مالیات مشاغل آزاد در کانادا

بر اساس قوانینی که در سازمان جمع آوری مالیات کانادا وجود دارد، تشخیص داده می شود که هر فرد برای خودش به صورت جداگانه مشغول به کار است یا فعالیتی ندارد. در آمد افرادی که به شکل آزاد فعالیت دارند، در خطوط ۱۳۵ تا ۱۴۳ ذکر می شوند. هیچ نوع سیستم خودکاری برای کسری مالیات […]ادامه مطلب