برچسب: واکسن Pfizer-BioNTech

مسئولین استان های کانادا

تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن کرونا یک خطر بزرگ تلقی می شود.

تأخیر در دریافت دوز دوم واکسن کرونا یک خطر بزرگ تلقی می شود. در میان کمبودهای موجود در منابع عرضه کننده واکسن ویروس کرونا، برخی از مسئولین استان های کانادا تصمیم گرفته‌اند …