برچسب ها : سیستم قضایی کانادا

دادگاه عالی در کانادا

دادگاه عالی در کانادا، در کشور کانادا با وجود اینکه در کل کشور قوانین کلی قضایی و مدنی یکسانی برای دولت فدرال وجود دارد، اما هر استان کانادا نیز به طور خاص و جداگانه دارای برخی قوانین ویژه هستند. به عبارتی دیگر قوانین هر استان کانادا با یکدیگر متفاوت هستند. تدوین قوانین مدنی در کشور […]ادامه مطلب