برچسب ها : بلعیده شدن ستاره‌ای نوترونی

بلعیده شدن ستاره‌ای نوترونی توسط یک سیاه چاله‌ در برابر

بلعیده شدن ستاره‌ای نوترونی توسط یک سیاه چاله‌ در برابر دیدگان ستاره شناسان برای اولین بار، ستاره شناسان، شاهد بلعیدن یک ستاره نوترونی توسط یک سیاه چاله‌ در کسری از ثانیه بودند. این ستاره متراکم ترین جسم جهان می‌باشد. ده روز بعد از رویت این پدیده، ستاره شناسان مشابه آن را در آن سوی جهان […]ادامه مطلب